All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Khalid 84Zayd 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Aws 63Ubaid 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Bishr 42Mu`awiyah 42Ubaidullah 42Aswad 41Ziyad 41Uthman 40Uqbah 40Husain 39Utbah 39Abbad 39Sahl 39Suwaid 38Adi 38Sufyan 38Mas`ud 37Basheer 37Jabir 36Umarah 36Hakam 34Tha`labah 32Muslim 31Naafi` 31Alqamah 30Ma`bad 30Anas 30Mu`adh 29Saa’ib 29Munzir 29Talhah 29Rifaa`ah 28Umar 28Hanzalah 28Zuhair 28Wahb 28Tameem 26Urwah 25Awf 25Nu`aim 25Iyas 25Iyaz 25Safwan 24Yasaar 24Harithah 23Sinan 23Aasim 23Saalim 23Hisham 23Usaid 22Salma 22Hilal 21Jundub 21Sulaim 21Farwah 20Waleed 20Umayyah 20Ibrahim 20Sakhr 20Hajjaj 20Asma’ 19Murrah 19Rabee` 19Katheer 19Haani’ 18Ma`mar 18Shareek 18Atiyyah 17Marthad 17Ali 17Yahya 17Umairah 17Qatadah 16Asad 16Jabalah 16Harmalah 16Tariq 16Imran 16Qabeesah 16Zahhak 16Kulaib 15Khuzaimah 15Kharijah 15Shaddad 15Sharhabeel 15Ubadah 15Abbas 15Huraith 15Ubaidah 15Hassaan 15Sulaiman 15Ya`laa 14Suhail 14Hakeem 13Qudamah 13Shuraih 13Humaid 13Tufail 13Mirdas 13Ammar 13Zamrah 13Saalih 13Aslam 13Ismah 13Saleet 13Alaa’ 13Shihab 12Jubair 12Hamzah 12Ubai 12Ma`qil 12Aa’iz 12Mugheerah 12Hayyan 12Usamah 12Abdul Malik 12Ataa’ 12Samurah 11Busr 11Zurarah 11Hujr 11As`ad 11Nawfal 11Bilal 11Sawad 11Khabbab 11Saifi 11Abdul Azeez 10Khallad 10Hammam 10Rabaah 10Haitham 10Junadah 10Hawzah 10Jabr 10Bakr 10Ja`far 10Laqeet 10Sharaheel 10Muhriz 10Qasim 10Shaiban 10Bujair 9Abaan 9Abd 9Rib`i 9Azhar 9Nasr 9Qurrah 9Ismaeel 9Jahm 9Ma`n 9Simak 9Zuaib 9Ja`dah 8Hubab 8Jaz’ 8Waqid 8Thumamah 8Talq 8Zur`ah 8Sabrah 8Baraa’ 8Muhajir 8Salaamah 8Maslamah 8Arqam 8Unais 8Khirash 8Usair 8Khuwailid 8Ahmar 8Shabeeb 8Zakwan 8Huzaifah 7Sayyar 7Jamrah 7Zubair 7Jariyah 7Ya`qoob 7Abdah 7Arfajah 7Naheek 7Rashid 7Afeef 7Khidash 7Mutarrif 7Ma`d 7Numair 7Fadhalah 7Munqiz 7Budail 7Hubaish 6Mugheeth 6Hawt 6Muttalib 6Ikrimah 6Firas 6Musafi` 6Musa 6Dawood 6Uwaimir 6Khaleefah 6Khubaib 6Abu Burdah 6Nabeeh 6Abu Laylaa 6Abiaz 6Artaat 6Kharashah 6Masrooq 6Mahmud 6Harim 6Salman 6Mu`attib 6Hend 6Abdul Hameed 6Riaab 6Saa`idah 6Ghunaim 6Najiyah 6Thawr 6Yusuf 6Shaibah 6Marwan 6Attab 6Hubairah 6Fakih 6Labeed 6Qutbah 6Ghalib 6Haram 5Yaseer 5Abu Umayyah 5Shibl 5Miswar 5Ward 5Qa`qaa` 5Kulthoom 5Khufaf 5Ash`ath 5Harb 5Ma`dan 5Ayman 5Habis 5Sumair 5Maa`iz 5Hur 5Zirar 5Abu Zayd 5Anbasah 5Matar 5Wardan 5Sawwar 5Hafs 5Musayyab 5Hatib 5Rushaid 5Zufar 5Badr 5Urfutah 5Minhal 5Sariyah 5Nazr 5Habbah 5Mudrik 5Hazim 5Thawban 5Yunus 5Suhaim 5Subaih 5Zubaid 5Abu Abdul Rahman 5Ukashah 5Hizam 5Abu Sufyan 5Habbar 5Ghailan 5Janab 5Jameel 5Fudhalah 5Fazl 5Abu Sa`eed 5Sayf 5Hazzal 5Salm 5Aqra` 5Affan 5Kinanah 5Jarad 5Zamzam 5Mustawrid 5Unaif 4Hibban 4Mukhtar 4Ayyub 4Hashim 4Nabhan 4Husail 4Hisl 4Abrahah 4Maimun 4Maisarah 4Mandoos 4Nufai` 4Zumairah 4Salt 4Numailah 4Hirmas 4Hujair 4Hittan 4Hizyam 4Muzarris 4Mutee` 4Rawh 4Waa’il 4Uhban 4Husain 4Aflah 4Jabbar 4Jaroo 4Jareer 4Imru’ al-Qais 4Tulaib 4Tulaihah 4Khuraim 4Ja`oonah 4Antarah 4Ilbaa’ 4Arbad 4Awn 4Aabis 4Jarwal 4Mubashir 4Abu Aamir 4Abul Aswad 4Abu Hazim 4Fatik 4Khunais 4Rajaa’ 4Abu Khalid 4Abu Musaa 4Abu Uthman 4Abu Ubaidah 4Abu Tha`labah 4Sahm 4Qatan 4Dinar 4Ateek 4Tamam 4Sirmah 4Asbagh 4Subai` 4Mihsan 4Lajlaj 4Hajib 4Ya`eesh 4Kurdoos 4Areeb 4Junaid 4Abu Ma`qal 3Azrah 3Abu Ma`bad 3Mansur 3Utaibah 3Hashas 3Aqrab 3Milhan 3Mulail 3Khulaid 3Abu Salamah 3Miqsam 3Abdul Jabar 3Hazm 3Mawhib 3Humran 3Aqeel 3Abu Mulaikah 3Abul Mundhir 3Abu Mulail 3Mina 3Ahmad 3Hamal 3Zubab 3Muthanna 3Ghutaif 3Himas 3Kilab 3Sa`sa`ah 3Abul Qasim 3Murarah 3Humaizah 3Sa`b 3Mujammi` 3Hanash 3Abu Malik 3Haydah 3Hunaif 3Masrooh 3Ruwaifi` 3Kardam 3Kuraib 3Qurt 3Zimam 3Ghaziyyah 3Fairuz 3Akhram 3Furat 3Mushir 3Abu Sabrah 3Mus`ab 3Uyaynah 3Haneefah 3Abu Azeez 3Isa 3Abu Atiyyah 3Buraidah 3Qanan 3Abu Zuhair 3Lahiq 3Humrah 3Abul Ja`d 3Shajarah 3Abu Habeeb 3Ashhab 3Abu Bakr 3Suwaibit 3Yasir 3Jullas 3Abu Aws 3Abu Khirash 3Zir 3Hadeel 3Abul A`war 3Niyar 3Abu Qais 3Jahdam 3Abu Umamah 3Jathamah 3Waqqas 3Abu Asyad 3Waraqah 3Waathilah 3Abu Abdullah 3Wada`ah 3Wabarah 3Shu`aib 3Su`air 3Shu`bah 3Abu Waaqid 3Siraj 3Suhar 3Ishaaq 3Nistas 3Junda` 3Si`r 3Abu Hend 3Nashirah 3Jamooh 2Ziyadah 2Ghannam 2Naa`im 2Ghassan 2Awfaa 2Mazin 2Sunain 2Zaahir 2Khadeej 2Sumait 2Abu Jubairah 2Jumanah 2Ashaj 2Ayyash 2Tarafah 2Abu Junaidah 2Tahir 2Qasamah 2Abu Uqail 2Abu Thabit 2Uhaihah 2Qunfuz 2Sawaa’ 2Ribaal 2Azbat 2Abu Amr 2Abu Tameem 2Sawadah 2Awwam 2Jandal 2Khuza`i 2Akhnas 2Julaah 2Uwaif 2Uwaim 2Asyad 2Qutham 2Abul Harith 2Hasan 2Fa’id 2Asfa` 2Adham 2Abu Hadrad 2Alas 2Abu Hudhaifah 2Usaimah 2Bagheez 2Urs 2Abu Maryam 2Abu Maleeh 2Abu Hathmah 2Abu Habbah 2Abu Wahb 2Abu Ubaid 2Abu Ruwaihah 2Isam 2Abu Ruhm 2Abu Ruzain 2Uthaim 2Abdul Wahid 2Ujair 2Aktham 2Basrah 2Duraid 2Abul Mu`allaa 2Dijajah 2Razeen 2Ulathah 2Sandar 2Abu Maisarah 2Abu Jundab 2Farqad 2Aghar 2Khiyar 2Laith 2Khawli 2Fudhail 2Abu Husaifah 2Fath 2Jahsh 2A`war 2Dhuhair 2Abu Yahya 2Ahwas 2Abu Murrah 2Ibn Mas`ud 2Utarid 2Abul Hamraa’ 2Utaif 2Abu Humaidhah 2Salimah 2Khameesah 2Azdad 2Saleel 2Khalaf 2Adra` 2Abu Fatimah 2Lahee`ah 2Abu Hashim 2Munba`ith 2Sayyid 2Hushaim 2Mu`allaa 2Abu Salam 2Mu`awwiz 2Hulais 2Mughaffal 2Barza` 2Ma`roof 2Mu`arridh 2Hajanna` 2Haalah 2Nahshal 2Abu Lubabah 2Haamah 2Wakee` 2Huzafah 2Hudair 2Wadee`ah 2Wahwah 2Wabar 2Waasi` 2Bijad 2Waazi` 2Suhaib 2Huwairith 2Muknif 2Surad 2Wabisah 2Zakariyya 2Nabil 2Hashraj 2Abu Sinan 2Zam`ah 2Mu`ammal 2Nuzair 2Hurqoos 2Nazrah 2Minjab 2Nusair 2Manzur 2Subah 2Hamalah 2Makhool 2Zumail 2Muneeb 2Mahdi 2Abu Kabshah 2Hareesh 2Mahran 2Dithar 2Muhalhil 2Abu Shuraih 2Hareez 2Miqdad 2Huzabah 2Mukram 2Shujaa` 2Muzarib 2Hawshab 2Unaif 2Madhkur 2Abul Azwar 2Sharyah 2Mujashi` 2Abu Ibrahim 2Jahdamah 2Mujahid 2Mihjan 2Muharib 2Muhsin 2Juhaim 2Yameen 2Yannaq 2Abu Nujaih 2Kumail 2Kumait 2Abu Farwah 2Shaqeeq 2Zaaidah 2Huyay 2Busrah 2Jawn 2Ya`foor 2Ashyam 2Humayyir 2Mudlij 2Mahmiyah 2Yarboo` 2Ba`jah 2Ashraf 2Asla` 2Yareem 2Yathribi 2Hulb 2Asmar 2Ayfa` 2Abul Nu`man 2Hunaidah 2Sila 2Marzuq 2Bab 2Zukrah 1Ukainah 1Akbar 1Ruwaishid 1Zubaib 1Asram 1Uraiqit 1Anjashah 1Saalif 1Asghar 1Razeem 1Roomah 1Ashja` 1Akdar 1Azraq 1Rakb 1Sabiq 1Usaikhit 1Ruhail 1Ukaidir 1Rashdan 1Zuraib 1Adam 1Arma 1Amad 1Amanat 1Arkawan 1Udaim 1Ashras 1Ratan 1Azeenah 1Zuhrah 1Akhzar 1Usaifi` 1Azadmard 1Zaari` 1Ruqad 1Ashamah 1Artaban 1Asam 1Ukaimah 1Raees 1Usaim 1Ahnaf 1Aktal 1Bateen 1Dirham 1Bayaaz 1Jahmah 1Jaifar 1Bashaar 1Bustani 1Hatim 1Junbuzah 1Junaidub 1Jahjaah 1Jarhad 1Jurmooz 1Jirwah 1Bayrah 1Juray 1Jushaish 1Bistam 1Iyad 1Buhlool 1Baqum 1Bujaid 1Bajalah 1Hajjar 1Hadrad 1Hujairah 1Bajr 1Harthan 1Hibal 1Badam 1Babawayh 1Eemaa’ 1Aysar 1Hamiyah 1Hamid 1Uwais 1Jasr 1Ja`d 1Baheer 1Buqailah 1Bahdal 1Jahil 1Jahimah 1Jibarah 1Bukair 1Tharwan 1Thaqaf 1Judai` 1Thawb 1Jaban 1Asqa` 1Bakkaar 1Tayhan 1Taw’am 1Jarrah 1Juddi 1Buhais 1Jumhan 1Ju`shum 1Ju`aidah 1Ju`aid 1Ju`ail 1Julaihah 1Jamd 1Jamee` 1Jidar 1Junadih 1Jabeelah 1Jubaib 1Jabal 1Jahhaf 1Jahdamah 1Jad 1Bahath 1Buhainah 1Dihyah 1A`sha 1Ajda` 1Aghlab 1Aftas 1Athwab 1Khawwat 1A`yan 1Khuthaim 1Khaldah 1A`ras 1A`bad 1Khirreet 1Khazraj 1Khattab 1Khashram 1Khinnabah 1Aq`as 1Khasafah 1Ajlah 1Ahzab 1Ajam 1Daghfal 1Ajmad 1Dalahmas 1Dulajah 1Dailam 1Zuhl 1Ahab 1Aqmar 1Dahr 1Akal 1Aqram 1Zar` 1Zareeh 1Uthal 1Khatal 1Badaa’ 1Burtaa 1Burmah 1Burd 1Hammad 1Humam 1Hammal 1Hamam 1Hamtat 1Hadhrami 1Isaf 1Birh 1Hazn 1Hisn 1Abjar 1Badrah 1Baddaah 1Burdah 1Huwayyasah 1Att 1Kharij 1Usail 1Asma` 1Huwaitib 1Awsat 1Hiyadh 1Ahwad 1Humamah 1Buraid 1Humail 1Humailah 1Hantab 1Hunain 1Anasah 1Abayouh 1Aabi al-Lahm 1Asbaq 1Ibn Uds 1Sarrar 1Abu Tarafah 1Abu Sirmah 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Sufrah 1Abu Su`air 1Abu Safiyyah 1Abu Dhubais 1Abu Dhumairah 1Abul Dhahhak 1Abu Dhayyah 1Abu Takhfah 1Abu Shaikh 1Abul Tufail 1Abu Turaif 1Abu Tulaiq 1Abu Talhah 1Abu Taibah 1Abu Taweel 1Abu Dhabiah 1Abu Dhabian 1Abul Aas 1Abu Aatikah 1Abu Aaishah 1Abu Shaibah 1Abul Shamoos 1Abu Ubadah 1Abu Sulalah 1Abu Quhafah 1Abu Qatadah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Abu Za`nah 1Abu Zam`ah 1Abu Zaynab 1Abu Saroo`ah 1Abu Sa`d 1Abu Su`ad 1Abu Sulait 1Abu Shahm 1Abu Salmaa 1Abul Sanabil 1Abu Sood 1Abu Sandar 1Abu Shah 1Abu Sayyarah 1Abu Shajarah 1Abu Shaddad 1Abu Shirak 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abul Abbas 1Abu Khairah 1Abul Feel 1Abu Khulaidah 1Abu Hakeem 1Abul Hakam 1Abu Humaid 1Abu Hayyah 1Abu Hannah 1Abu Kharijah 1Abu Khidash 1Abu Khuzaimah 1Abu Khuzamah 1Abu Khallad 1Abu Jameelah 1Abu Husain 1Abu Jandal 1Abu Jahm 1Abu Juhaim 1Abu Juhaimah 1Abu Hatim 1Abu Hadhir 1Abu Hatib 1Abul Ash`ath 1Abu Anaas 1Abu Ihab 1Abu Anas 1Abu Hammad 1Abu Hafs 1Abul Dahdaah 1Abu Rifaa`ah 1Abu Dujanah 1Abu Dawood 1Abul Dardaa’ 1Abu Durrah 1Abu Raafi` 1Abu Raashid 1Abu Dhar 1Abul Dunya 1Abu Ruhaimah 1Abu Rajaa’ 1Abul Radaad 1Abu Hafsah 1Abu Rawh 1Abu Rimthah 1Abul Room 1Abu Roomi 1Abu al-Rawaa 1Abul Zubair 1Abu Raihanah 1Abu Hubaish 1Abul Hajjaj 1Abul Husain 1Abu Hassaan 1Abu Qudamah 1Abu Fadhalah 1Abu Iyas 1Abul Waqqas 1Abu Hurairah 1Abu Hilal 1Abu Hindiyyah 1Abul Haitham 1Abu Waa’ilah 1Abu Wahwah 1Abu Wadaa`ah 1Abu Wadee`ah 1Abul Ward 1Abul Wasl 1Abu Yazeed 1Abu Haani’ 1Abul Yusr 1Abul Yaqdhan 1Ibn al-Adra` 1Ibn al-Bujair 1Ibn Jameel 1Ibn Hadeedah 1Ibn Abi Hamamah 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibn Khalid 1Ibnul Dahdaah 1Ibn Rab`ah 1Abu Hubairah 1Abu Nuhaik 1Ibn Sabrah 1Ibn Nasikh 1Ibn Afeef 1Ibn Ghannam 1Ibn Fushum 1Ibnul Qishb 1Ibnul Lutabiyyah 1Ibn Laylaa 1Ibn Marba` 1Ibn Abi Marhab 1Ibn Mas`adah 1Ibn al-Muntafaq 1Abu Manfa`ah 1Abu Namlah 1Abu Minqa`ah 1Abu Muneeb 1Abu Mansoor 1Abu Mandhoor 1Abul Minhal 1Abu Muwaihibah 1Abul Muhallab 1Abu Maimoon 1Abu Naa’ilah 1Abu Nabqah 1Abu Nadheer 1Ibn Ziml 1Ibn Sandar 1Abu Fukaihah 1Abu Udhrah 1Abu Ma`n 1Abu Mukram 1Abu Mugheeth 1Abu Muk`it 1Abul Muntafiq 1Abu Abs 1Abu Attab 1Abu Utaiq 1Abu al-Aryaan 1Abu Arfajah 1Abu Azzah 1Abu Mu`tib 1Abu Uraidh 1Abu Aseeb 1Abu Uqbah 1Abu Ali 1Abu Aqrab 1Abu Umar 1Abul Ghadiyah 1Abu Anbah 1Abu Firas 1Abu Fusailah 1Abu Furai`ah 1Abu Ma`mar 1Abu Muslim 1Ibn Sailan 1Abu Laas 1Ibnul Shayyab 1Ibn Shaybah 1Ibn Abi Shaikh 1Ibn Aa’ish 1Ibn Abs 1Abul Qamraa’ 1Abu Kahil 1Abu Kabeer 1Abu Kilab 1Abu Katheer 1Abu Lubaibah 1Abu Mas`ud 1Abul Mubtadhil 1Abul Mujbir 1Abu Mujeebah 1Abu Mihjan 1Abu Muhammad 1Abu Mahdhoorah 1Abul Mukhariq 1Abu Makhshi 1Abu Marthad 1Abu Marhab 1Abu Marwan 1Abu Awfaa 1Abu Ayyub 1Sahban 1Aqrabah 1Ghawrath 1Fadfad 1Fur`an 1Fizr 1Ibn Assaal 1Falatan 1Fahd 1Qabus 1Iqal 1Uqaib 1Aqeem 1Gharqadah 1Akkaf 1Ulbah 1Allaq 1Alasah 1Usaim 1Irbaz 1Arram 1Arzab 1As`as 1Uss 1Atban 1Ghudhaif 1Ghazaal 1Ujail 1Kadan 1Murran 1Mirba` 1Mubarak 1Majja`ah 1Muhallim 1Lahib 1Kahmas 1Labeebah 1Luhaib 1Qaidhi 1Quhaif 1Ayyadh 1Qarqarah 1Qareeb 1Qusamah 1Qamdaa’ 1Anan 1Ameerah 1Anbas 1Anbarah 1Antar 1Awdh 1Awsajah 1Uthamah 1Ajlan 1Marrar 1Shabramah 1Zimad 1Zau’ 1Saa’ib 1Saamit 1Subairah 1Subaihah 1Sukhair 1Sadaqah 1Sudaiq 1Shaafi` 1Shadeed 1Zurais 1Shareeq 1Shakal 1Shamir 1Shammas 1Shuwaifi` 1Shaiman 1Suwaibiq 1Samt 1Sanbar 1Sa`fah 1Sa`yah 1Zirs 1Sahban 1Addas 1Abdul A`laa 1Abs 1Abdul Samad 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Abdul Qayyum 1Abdul Quddus 1Abdul Kareem 1Abdul Majeed 1Abdu Rabbih 1Abdu Rab 1Aa’ish 1Salsaal 1Ubbad 1Tulaiq 1Aazib 1Aaridh 1Aaqil 1Tuhailah 1Tuhail 1Tarood 1Tu`mah 1Tareefah 1Tareef 1Madh`ur 1Mukhawwal 1Abu Ayman 1Abu Arta’ah 1Abul Jamal 1Yusair 1Ya`mar 1Yamaan 1Abu Aminah 1Abu Abeei 1Abu Akhzam 1Abu Ahmad 1Abu Idris 1Abul Akhnas 1Abu Udhainah 1Abu Jaraa 1Abul Azhar 1Abu Arwaa 1Abu Asmaa’ 1Abu Israeel 1Yahmoom 1Yahmad 1Wahban 1Wuhaib 1Haiban 1Wazim 1Wahshi 1Abu Ja`far 1Abu Jareer 1Wazar 1Abu Bahiah 1Abul Baraad 1Abul Bujair 1Abu Burzah 1Abu Bishr 1Abul Bashar 1Abul Basheer 1Abu Basheer 1Abu Baseer 1Abu Basrah 1Abu Bakrah 1Abu Tihya 1Abu Jarwal 1Abu Tamam 1Abu Tameemah 1Abu Tharwan 1Abu Jabir 1Abu Thawr 1Abu Jubair 1Abu Jariyah 1Abu Jahsh 1Abul Jad`aa’ 1Abu Juhaifah 1Abul Jarrah 1Waseem 1Wa`wa`ah 1Mukhashin 1Mi`dhad 1Muhair 1Muhannad 1Mufazzal 1Mafrooq 1Makeeth 1Maleeh 1Manboodh 1Munabbih 1Mu`ayyah 1Mughallis 1Misma` 1Munaizir 1Musawwar 1Mut`im 1Mutahhar 1Mutair 1Mu`tamir 1Marzuban 1Mazeedah 1Mareer 1Musri` 1Mistah 1Mukhbir 1Muhallab 1Munkadir 1Wa`lah 1Namlah 1Wafrah 1Haddaj 1Haddar 1Hormuz 1Hazhaaz 1Nahar 1Nooh 1Nawwas 1Nuwairah 1Namir 1Namat 1Muntashir 1Nadheer 1Na`amah 1Nabighah 1Naajid 1Nabtal 1Namiyah 1Najd 1Nubaih 1Najaf 1Najeeb 1Najeeh 1Abbaa 1