All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Khalid 84Zayd 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Aws 63Ubaid 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Mu`awiyah 42Bishr 42Ubaidullah 42Aswad 41Ziyad 41Uthman 40Uqbah 40Abbad 39Husain 39Utbah 39Sahl 39Suwaid 38Sufyan 38Adi 38Basheer 37Mas`ud 37Jabir 36Umarah 36Hakam 34Tha`labah 32Naafi` 31Muslim 31Ma`bad 30Alqamah 30Anas 30Talhah 29Saa’ib 29Mu`adh 29Munzir 29Wahb 28Umar 28Zuhair 28Rifaa`ah 28Hanzalah 28Tameem 26Iyaz 25Awf 25Iyas 25Urwah 25Nu`aim 25Yasaar 24Safwan 24Sinan 23Aasim 23Hisham 23Harithah 23Saalim 23Salma 22Sulaim 21Asyad 21Hilal 21Jundub 21Sakhr 20Umayyah 20Waleed 20Farwah 20Hajjaj 20Ibrahim 20Katheer 19Murrah 19Asma’ 19Rabee` 19Ma`mar 18Shareek 18Haani’ 18Umairah 17Marthad 17Atiyyah 17Yahya 17Ali 17Imran 16Asad 16Qatadah 16Zahhak 16Harmalah 16Tariq 16Jabalah 16Qabeesah 16Kharijah 15Hassaan 15Sulaiman 15Khuzaimah 15Huraith 15Sharhabeel 15Shaddad 15Abbas 15Ubadah 15Kulaib 15Ubaidah 15Suhail 14Ya`laa 14Mirdas 13Ismah 13Ammar 13Saleet 13Alaa’ 13Shuraih 13Saalih 13Aslam 13Tufail 13Hakeem 13Humaid 13Zamrah 13Qudamah 13Jubair 12Mugheerah 12Ataa’ 12Hayyan 12Aa’iz 12Usamah 12Ma`qil 12Abdul Malik 12Hamzah 12Shihab 12Ubai 12Hujr 11Khabbab 11As`ad 11Zurarah 11Saifi 11Busr 11Sawad 11Nawfal 11Bilal 11Samurah 11Rabaah 10Muhriz 10Jabr 10Sharaheel 10Haitham 10Hammam 10Ja`far 10Hawzah 10Laqeet 10Abdul Azeez 10Khallad 10Junadah 10Shaiban 10Bakr 10Qasim 10Zuaib 9Nasr 9Qurrah 9Ma`n 9Simak 9Ismaeel 9Abd 9Azhar 9Abaan 9Bujair 9Jahm 9Rib`i 9Sabrah 8Muhajir 8Waqid 8Khuwailid 8Zakwan 8Zur`ah 8Maslamah 8Shabeeb 8Khirash 8Talq 8Salaamah 8Anees 8Jaz’ 8Usair 8Hubab 8Arqam 8Ahmar 8Thumamah 8Ja`dah 8Baraa’ 8Abdah 7Khidash 7Numair 7Naheek 7Fadhalah 7Ma`d 7Zubair 7Mutarrif 7Jariyah 7Ya`qoob 7Rashid 7Afeef 7Arfajah 7Munqiz 7Huzaifah 7Sayyar 7Jamrah 7Firas 6Shaibah 6Nabeeh 6Fakih 6Thawr 6Abdul Hameed 6Abu Burdah 6Riaab 6Najiyah 6Abu Laylaa 6Attab 6Musa 6Salman 6Saa`idah 6Hubaish 6Mugheeth 6Ikrimah 6Muttalib 6Harim 6Uwaimir 6Labeed 6Mahmud 6Dawood 6Ghalib 6Hend 6Kharashah 6Qutbah 6Yusuf 6Abiaz 6Ghunaim 6Masrooq 6Khubaib 6Hubairah 6Mu`attib 6Musafi` 6Artaat 6Hawt 6Marwan 6Khaleefah 6Zirar 5Wardan 5Sayf 5Badr 5Abu Abdul Rahman 5Zamzam 5Harb 5Janab 5Haram 5Salm 5Hur 5Subaih 5Jameel 5Habis 5Jarad 5Habbah 5Hazzal 5Thawban 5Yaseer 5Urfutah 5Sawwar 5Ayman 5Hatib 5Nazr 5Shibl 5Yunus 5Sumair 5Habbar 5Hazim 5Ward 5Suhaim 5Rushaid 5Ash`ath 5Miswar 5Fudhalah 5Fazl 5Aqra` 5Abu Sa`eed 5Kinanah 5Musayyab 5Qa`qaa` 5Ma`dan 5Mudrik 5Mustawrid 5Anbasah 5Matar 5Ghailan 5Khufaf 5Abu Sufyan 5Zufar 5Abu Zayd 5Ukashah 5Maa`iz 5Hafs 5Zubaid 5Abu Umayyah 5Minhal 5Affan 5Hizam 5Kulthoom 5Badeel 5Sariyah 5Antarah 4Hittan 4Awn 4Kurdoos 4Salt 4Mubashir 4Qatan 4Mihsan 4Mukhtar 4Waa’il 4Tulaib 4Sirmah 4Abrahah 4Lajlaj 4Tulaihah 4Ja`oonah 4Muzarris 4Uhban 4Ayyub 4Ateek 4Aflah 4Aneef 4Mandoos 4Ilbaa’ 4Areeb 4Maimun 4Maisarah 4Nufai` 4Hashim 4Hirmas 4Asbagh 4Arbad 4Jabbar 4Mutee` 4Fatik 4Imru’ al-Qais 4Numailah 4Tamam 4Nabhan 4Abu Musaa 4Aabis 4Jarwal 4Abu Khalid 4Hisl 4Jaroo 4Hajib 4Hizyam 4Jareer 4Sahm 4Junaid 4Abu Hazim 4Khuraim 4Subai` 4Abul Aswad 4Ya`eesh 4Hujair 4Rawh 4Khunais 4Rajaa’ 4Dinar 4Zumairah 4Husain 4Abu Ubaidah 4Abu Aamir 4Hibban 4Abu Tha`labah 4Abu Uthman 4Husail 4Nashirah 3Kuraib 3Abu Abdullah 3Mansur 3Abul Qasim 3Buraidah 3Su`air 3Abu Aws 3Hamal 3Ishaaq 3Abu Zuhair 3Mina 3Budail 3Mawhib 3Azrah 3Abul A`war 3Murarah 3Abu Asyad 3Abu Umamah 3Si`r 3Isa 3Ruwaifi` 3Furat 3Khulaid 3Abu Hend 3Uyaynah 3Ghaziyyah 3Mushir 3Zubab 3Abu Salamah 3Abu Habeeb 3Ashhab 3Mus`ab 3Ghutaif 3Fairuz 3Abu Waaqid 3Hazm 3Utaibah 3Aqrab 3Aqeel 3Abu Sabrah 3Zir 3Miqsam 3Abu Khirash 3Hashas 3Mulail 3Masrooh 3Milhan 3Siraj 3Muthanna 3Hunaif 3Waqqas 3Shajarah 3Abu Ma`qal 3Akhram 3Waraqah 3Jathamah 3Abu Ma`bad 3Lahiq 3Abu Atiyyah 3Hadeel 3Abu Azeez 3Hanash 3Junda` 3Haneefah 3Wada`ah 3Abu Mulaikah 3Kardam 3Abu Mulail 3Abul Mundhir 3Zimam 3Yasir 3Sa`sa`ah 3Jullas 3Suhar 3Wabarah 3Kilab 3Waathilah 3Sa`b 3Abdul Jabar 3Jahdam 3Abu Malik 3Qurt 3Haydah 3Humrah 3Ahmad 3Abu Qais 3Himas 3Humran 3Suwaibit 3Abul Ja`d 3Niyar 3Humaizah 3Nistas 3Shu`bah 3Shu`aib 3Abu Bakr 3Qanan 3Mujammi` 3Huwairith 2Asfa` 2Ghannam 2Khalaf 2Adra` 2Dithar 2Adham 2Awwam 2Hasan 2Ashyam 2Qunfuz 2Duraid 2Huyay 2Ahaihah 2Ahwas 2Uwaif 2Asla` 2Khadeej 2Uwaim 2Humayyir 2Khuza`i 2Qutham 2Hamalah 2Ayyash 2Azdad 2Khameesah 2Akhnas 2Ghassan 2Qasamah 2Hulais 2Ashaj 2Khiyar 2Khawli 2Hawshab 2Utaif 2Sawadah 2Bagheez 2Busrah 2Ba`jah 2Basrah 2Sawaa’ 2Jahdamah 2Ujair 2Ayfa` 2Bajad 2Sandar 2Isam 2Bab 2Sunain 2Uthaim 2Sumait 2Abdul Wahid 2Juhaim 2Tarafah 2Tahir 2Jamooh 2Jumanah 2Subah 2Sila 2Julaah 2Surad 2Sayyid 2Sharyah 2Shaqeeq 2Jawn 2Jandal 2Jahsh 2Shujaa` 2Dhuhair 2Salimah 2Saleel 2Zumail 2Hareez 2Asmar 2Huzabah 2Zam`ah 2Fath 2Zakariyya 2Farqad 2Ribaal 2Razeen 2Hurqoos 2Hashraj 2Hareesh 2Fa’id 2Zaahir 2Ashraf 2Aktham 2A`war 2Barza` 2Ulathah 2Huzafah 2Alas 2Hudair 2Urs 2Usaimah 2Suhaib 2Ziyadah 2Asyad 2Azbat 2Aghar 2Awfaa 2Unaif 2Zaaidah 2Utarid 2Dijajah 2Fudhail 2Hajanna` 2Haalah 2Haamah 2Hushaim 2Nahshal 2Nusair 2Abu Wahb 2Abu Yahya 2Wakee` 2Wadee`ah 2Wabisah 2Hunaidah 2Hulb 2Waazi` 2Waasi` 2Wahwah 2Wabar 2Nazrah 2Nuzair 2Mukram 2Miqdad 2Muhalhil 2Makhool 2Abul Nu`man 2Munba`ith 2Muknif 2Abu Hashim 2Mahran 2Mu`ammal 2Naa`im 2Nabil 2Minjab 2Manzur 2Mahdi 2Muneeb 2Yareem 2Yarboo` 2Abu Fatimah 2Abu Hadrad 2Abu Hudhaifah 2Abu Amr 2Abu Uqail 2Abu Husaifah 2Abul Hamraa’ 2Abu Humaidhah 2Abu Farwah 2Abu Hathmah 2Abu Ruzain 2Abu Sinan 2Abu Shuraih 2Abu Salam 2Abu Ruhm 2Abu Habbah 2Abu Ruwaihah 2Abu Jundab 2Abu Junaidah 2Yannaq 2Abu Lubabah 2Ya`foor 2Abu Ibrahim 2Abu Kabshah 2Yameen 2Abul Azwar 2Abu Jubairah 2Abu Murrah 2Abu Maleeh 2Abul Harith 2Abu Ubaid 2Abul Mu`allaa 2Abu Maryam 2Abu Tameem 2Abu Thabit 2Mu`allaa 2Yathribi 2Muharib 2Mudlij 2Mahmiyah 2Mu`arridh 2Kumait 2Mihjan 2Ibn Mas`ud 2Mujahid 2Mujashi` 2Muzarib 2Laith 2Lahee`ah 2Mazin 2Abu Maisarah 2Ma`roof 2Madhkur 2Mughaffal 2Abu Nujaih 2Marzuq 2Kumail 2Mu`awwiz 2Muhsin 2Abu Uqbah 1Abu Ali 1Ibnul Lutabiyyah 1Abu Abs 1Abu Aqrab 1Ja`d 1Ibn Laylaa 1Junbuzah 1Jasr 1Ibn Marba` 1Ju`shum 1Abul Muntafiq 1Juray 1Jurmooz 1Abu Arfajah 1Jarhad 1Junaidub 1Abu Azzah 1Abu Udhrah 1Abu Aseeb 1Ju`aidah 1Abu Attab 1Abu Uraidh 1Ahnaf 1Jirwah 1Abu al-Aryaan 1Abu Utaiq 1Jushaish 1Abu Muk`it 1Ajam 1Abu Marwan 1Ajmad 1Judai` 1Juddi 1Jahdamah 1Jad 1Jidar 1Jarrah 1Ajlah 1Ahab 1Abu Makhshi 1Tharwan 1Abu Marthad 1Jibarah 1Jahil 1Jahimah 1Abu Marhab 1Ahzab 1Jahhaf 1Jumhan 1Abu Mukram 1Jamee` 1Abu Mugheeth 1Jamd 1Ju`ail 1Julaihah 1Hatim 1Abu Ma`n 1Junadih 1Abu Muslim 1Jabal 1Abu Mas`ud 1Abu Mu`tib 1Jabeelah 1Abu Ma`mar 1Ibn Abi Marhab 1Jubaib 1Ju`aid 1Abu Firas 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abu Shirak 1Hamtat 1Abu Shahm 1Hamam 1Abu Shaikh 1Abul Shamoos 1Hazn 1Abbaa 1Abu Sandar 1Abu Sood 1Abul Sanabil 1Hisn 1Abu Shah 1Abu Shajarah 1Abu Shaddad 1Abu Sayyarah 1Abu Shaibah 1Hammal 1Abul Dhahhak 1Abu Dhumairah 1Huwayyasah 1Abu Dhubais 1Abu Dhayyah 1Abu Takhfah 1Abu Tarafah 1Hunain 1Hadhrami 1Abu Safiyyah 1Abu Sirmah 1Hammad 1Humam 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Su`air 1Abu Sufrah 1Abu Salmaa 1Abu Sulait 1Ibn Fushum 1Hamiyah 1Hamid 1Akhzar 1Ibn Ghannam 1Abu Fadhalah 1Abu Fukaihah 1Adam 1Abu Furai`ah 1Abu Fusailah 1Abu Umar 1Jahmah 1Jaifar 1Abu Anbah 1Abul Ghadiyah 1Hibal 1Abul Mukhariq 1Jahjaah 1Abul Feel 1Abu Qudamah 1Hadrad 1Hujairah 1Abu Saroo`ah 1Hajjar 1Abu Sa`d 1Abu Sulalah 1Ibn Assaal 1Abu Su`ad 1Abu Zaynab 1Abu Zam`ah 1Abu Qatadah 1Harthan 1Abu Quhafah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Ibn Afeef 1Abu Za`nah 1Ibnul Qishb 1Abu Mujeebah 1A`sha 1Abul Waqqas 1A`yan 1A`bad 1A`ras 1Isaf 1Azraq 1Att 1Abul Wasl 1Azadmard 1Abu Maimoon 1Aqram 1Arkawan 1Aq`as 1Abu Wadee`ah 1Aftas 1Aghlab 1Abul Ward 1Usail 1Asma` 1Abayouh 1Anasah 1Ibn Hadeedah 1Ibn Abi Hamamah 1Buraid 1Burdah 1Abu Muwaihibah 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibn Jameel 1Abul Muhallab 1Ahwad 1Awsat 1Abu Yazeed 1Abul Yusr 1Abul Yaqdhan 1Asbaq 1Ibn al-Bujair 1Ibn al-Adra` 1Akal 1Aqmar 1Usaim 1Usaifi` 1Ashras 1Usaikhit 1Usaid 1Uraiqit 1Abu Haani’ 1Artaban 1Ashja` 1Abu Nabqah 1Asghar 1Ashamah 1Abu Nadheer 1Asam 1Azeenah 1Abu Nuhaik 1Abu Namlah 1Udaim 1Abu Hubairah 1Abu Hurairah 1Ukaidir 1Ukainah 1Amad 1Ukaimah 1Abu Wadaa`ah 1Aktal 1Akbar 1Akdar 1Amanat 1Abu Wahwah 1Abul Haitham 1Abu Hindiyyah 1Abu Hilal 1Abu Naa’ilah 1Anjashah 1Abu Waa’ilah 1Arma 1Abul Minhal 1Burmah 1Buhlool 1Bayrah 1Bayaaz 1Buhais 1Abu Kilab 1Bukair 1Abu Katheer 1Bahdal 1Abu Kabeer 1Bustani 1Uwais 1Aysar 1Ibn Abs 1Iyad 1Abul Qamraa’ 1Abu Kahil 1Bashaar 1Bistam 1Ibn Mas`adah 1Buqailah 1Asram 1Abul Mujbir 1Abul Mubtadhil 1Abu Mihjan 1Jaban 1Thaqaf 1Thawb 1Abu Muhammad 1Tayhan 1Ajda` 1Athal 1Bateen 1Bakkaar 1Abu Laas 1Athwab 1Taw’am 1Abu Lubaibah 1Ibn Aa’ish 1Aabi al-Lahm 1Baddaah 1Abu Mansoor 1Asqa` 1Abu Muneeb 1Abu Minqa`ah 1Buhainah 1Badaa’ 1Ibn Sabrah 1Badrah 1Ibn Ziml 1Ibn Khalid 1Burd 1Abu Mandhoor 1Burtaa 1Birh 1Ibn Rab`ah 1Ibnul Dahdaah 1Bazeemah 1Abjar 1Baheer 1Badam 1Ibnul Shayyab 1Ibn al-Muntafaq 1Ibn Shaybah 1Babawayh 1Ibn Abi Shaikh 1Hantab 1Eemaa’ 1Ibn Sailan 1Baqum 1Ibn Sandar 1Bujaid 1Bahath 1Abu Manfa`ah 1Bajalah 1Bajr 1Ibn Nasikh 1Abu Mahdhoorah 1Abu Ruhaimah 1Abdul Kareem 1Nooh 1Abdul Majeed 1Nahar 1Abdul Quddus 1Abdul Qayyum 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Nawwas 1Hazhaaz 1Hormuz 1Ubbad 1Aa’ish 1Wafrah 1Haddaj 1Abdul A`laa 1Abdu Rabbih 1Abdu Rab 1Haddar 1Abdul Samad 1Nuwairah 1Naajid 1Nabighah 1Atban 1Uss 1As`as 1Najd 1Namiyah 1Nabtal 1Na`amah 1Uthamah 1Addas 1Abs 1Namir 1Namlah 1Ajlan 1Nadheer 1Ujail 1Namat 1Tulaiq 1Wa`lah 1Abu Asmaa’ 1Zau’ 1Saa’ib 1Abu Israeel 1Zimad 1Yahmoom 1Zurais 1Zirs 1Abu Arwaa 1Saamit 1Sadaqah 1Abu Arta’ah 1Sudaiq 1Abu Udhainah 1Sukhair 1Subairah 1Subaihah 1Abul Azhar 1Yahmad 1Sahban 1Waseem 1Wahshi 1Tuhailah 1Wazar 1Aaqil 1Aazib 1Aaridh 1Wa`wa`ah 1Tuhail 1Tarood 1Wuhaib 1Wahban 1Salsaal 1Haiban 1Wazim 1Tu`mah 1Tareefah 1Tareef 1Nubaih 1Najaf 1Ayyadh 1Mukhashin 1Mukhbir 1Mistah 1Mukhawwal 1Marrar 1Murran 1Madh`ur 1Awsajah 1Musri` 1Mareer 1Mu`tamir 1Ghawrath 1Mutair 1Marzuban 1Ghudhaif 1Ghazaal 1Gharqadah 1Mazeedah 1Awdh 1Mirba` 1Quhaif 1Qarqarah 1Muhallim 1Lahib 1Kahmas 1Qaidhi 1Luhaib 1Labeebah 1Qareeb 1Qusamah 1Anbarah 1Anbas 1Antar 1Ameerah 1Anan 1Qamdaa’ 1Majja`ah 1Mubarak 1Mutahhar 1Mut`im 1Akkaf 1Munaizir 1Munkadir 1Muhallab 1Aqeem 1Iqal 1Aqrabah 1Uqaib 1Ulbah 1Allaq 1Arram 1Najeeb 1Arzab 1Irbaz 1Najeeh 1Alasah 1Muntashir 1Usaim 1Muhair 1Muhannad 1Fizr 1Mughallis 1Ibn Uds 1Fur`an 1Mi`dhad 1Fadfad 1Musawwar 1Misma` 1Falatan 1Fahd 1Makeeth 1Mafrooq 1Mufazzal 1Maleeh 1Manboodh 1Mu`ayyah 1Qabus 1Munabbih 1Abul Akhnas 1Abu Idris 1Abu al-Rawaa 1Dalahmas 1Dulajah 1Dailam 1Daghfal 1Dihyah 1Abu Raihanah 1Abul Zubair 1Dirham 1Dahr 1Abu Roomi 1Khaldah 1Abu Rawh 1Abul Radaad 1Abu Rimthah 1Zuhl 1Zar` 1Abul Room 1Zareeh 1Abu Hubaish 1Razeem 1Rakb 1Abu Hammad 1Roomah 1Abu Hakeem 1Ruqad 1Abu Humaid 1Rashdan 1Abul Hakam 1Abu Husain 1Ruwaishid 1Abul Husain 1Ratan 1Ruhail 1Abu Hassaan 1Abu Hafsah 1Abu Hafs 1Raees 1Zaari` 1Abu Rifaa`ah 1Khinnabah 1Abul Aas 1Hiyadh 1Abu Dhabian 1Huwaitib 1Abu Aatikah 1Khasafah 1Khatal 1Abu Aaishah 1Abu Dhabiah 1Abu Taibah 1Abu Turaif 1Humail 1Abul Tufail 1Abu Tulaiq 1Humamah 1Kharij 1Abu Taweel 1Abu Talhah 1Khattab 1Abul Abbas 1Abu Raashid 1Abu Raafi` 1Abu Durrah 1Abu Dhar 1Abul Dunya 1Khawwat 1Kadan 1Abu Rajaa’ 1Khuthaim 1Abul Dardaa’ 1Khirreet 1Khazraj 1Khashram 1Abu Ubadah 1Abu Khairah 1Abu Dawood 1Abu Dujanah 1Abul Dahdaah 1Zukrah 1Abu Hayyah 1Abu Jariyah 1Abu Jubair 1Abu Thawr 1Abu Jabir 1Abu Jahsh 1Abul Jad`aa’ 1Shuwaifi` 1Abu Juhaifah 1Shaiman 1Abu Tharwan 1Suwaibiq 1Sanbar 1Abu Bakrah 1Abu Basrah 1Abu Tihya 1Abu Bahiah 1Abu Tameemah 1Abu Tamam 1Samt 1Abul Jarrah 1Abu Jarwal 1Abu Aminah 1Yamaan 1Shadeed 1Abu Abeei 1Abu Akhzam 1Abu Ahmad 1Shaafi` 1Shabramah 1Shareeq 1Ya`mar 1Abu Jareer 1Shamir 1Shammas 1Shakal 1Abu Jaraa 1Yusair 1Abul Jamal 1Abu Ja`far 1Abu Baseer 1Abu Basheer 1Abu Jahm 1Abu Jandal 1Zuhrah 1Saalif 1Abu Juhaim 1Abu Hatim 1Abu Juhaimah 1Sabiq 1Abu Jameelah 1Zubaib 1Abu Khidash 1Abu Kharijah 1Abu Hannah 1Zuraib 1Abu Khuzaimah 1Abu Khulaidah 1Abu Khallad 1Abu Khuzamah 1Sarrar 1Sahban 1Abul Baraad 1Abu Ayman 1Abu Ayyub 1Abul Bujair 1Abu Burzah 1Abul Basheer 1Abul Bashar 1Abu Bishr 1Abu Iyas 1Sa`fah 1Abul Ash`ath 1Abu Hatib 1Abu Hadhir 1Abu Anaas 1Abu Ihab 1Abu Awfaa 1Abu Anas 1Sa`yah 1Humailah 1