All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Khalid 84Zayd 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Ubaid 63Aws 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Mu`awiyah 42Bishr 42Ubaidullah 42Aswad 41Ziyad 41Uthman 40Uqbah 40Utbah 39Husain 39Abbad 39Sahl 39Adi 38Suwaid 38Sufyan 38Mas`ud 37Basheer 37Umarah 36Jabir 36Hakam 34Tha`labah 32Naafi` 31Muslim 31Ma`bad 30Alqamah 30Anas 30Mu`adh 29Munzir 29Saa’ib 29Talhah 29Hanzalah 28Rifaa`ah 28Zuhair 28Wahb 28Umar 28Tameem 26Nu`aim 25Awf 25Iyaz 25Iyas 25Urwah 25Yasaar 24Safwan 24Saalim 23Sinan 23Aasim 23Harithah 23Hisham 23Salma 22Sulaim 21Hilal 21Asyad 21Jundub 21Hajjaj 20Ibrahim 20Sakhr 20Farwah 20Umayyah 20Waleed 20Katheer 19Asma’ 19Murrah 19Rabee` 19Haani’ 18Shareek 18Ma`mar 18Marthad 17Atiyyah 17Yahya 17Ali 17Umairah 17Tariq 16Harmalah 16Qabeesah 16Asad 16Qatadah 16Jabalah 16Imran 16Zahhak 16Kulaib 15Huraith 15Ubaidah 15Sulaiman 15Abbas 15Ubadah 15Sharhabeel 15Khuzaimah 15Kharijah 15Shaddad 15Hassaan 15Ya`laa 14Suhail 14Ammar 13Alaa’ 13Ismah 13Zamrah 13Qudamah 13Tufail 13Hakeem 13Aslam 13Shuraih 13Saalih 13Mirdas 13Saleet 13Humaid 13Abdul Malik 12Aa’iz 12Mugheerah 12Ataa’ 12Shihab 12Hamzah 12Ubai 12Jubair 12Usamah 12Ma`qil 12Hayyan 12As`ad 11Zurarah 11Busr 11Saifi 11Bilal 11Hujr 11Nawfal 11Sawad 11Khabbab 11Samurah 11Hawzah 10Qasim 10Haitham 10Ja`far 10Rabaah 10Jabr 10Junadah 10Shaiban 10Laqeet 10Khallad 10Sharaheel 10Abdul Azeez 10Hammam 10Bakr 10Muhriz 10Azhar 9Nasr 9Ma`n 9Qurrah 9Jahm 9Zuaib 9Ismaeel 9Abaan 9Abd 9Rib`i 9Simak 9Bujair 9Hubab 8Maslamah 8Zakwan 8Jaz’ 8Khuwailid 8Khirash 8Thumamah 8Arqam 8Usair 8Sabrah 8Shabeeb 8Ahmar 8Ja`dah 8Anees 8Talq 8Baraa’ 8Zur`ah 8Salaamah 8Waqid 8Muhajir 8Naheek 7Rashid 7Afeef 7Numair 7Sayyar 7Jariyah 7Abdah 7Zubair 7Arfajah 7Fadhalah 7Jamrah 7Ma`d 7Munqiz 7Mutarrif 7Ya`qoob 7Huzaifah 7Khidash 7Khaleefah 6Salman 6Saa`idah 6Ikrimah 6Muttalib 6Yusuf 6Fakih 6Ghunaim 6Thawr 6Mu`attib 6Firas 6Mugheeth 6Labeed 6Harim 6Hubairah 6Masrooq 6Abu Laylaa 6Abiaz 6Musafi` 6Musa 6Qutbah 6Nabeeh 6Riaab 6Hawt 6Abu Burdah 6Marwan 6Hubaish 6Dawood 6Najiyah 6Hend 6Artaat 6Ghalib 6Kharashah 6Attab 6Abdul Hameed 6Uwaimir 6Shaibah 6Mahmud 6Khubaib 6Ma`dan 5Fudhalah 5Fazl 5Mustawrid 5Habbar 5Hazzal 5Anbasah 5Haram 5Harb 5Hur 5Maa`iz 5Qa`qaa` 5Nazr 5Kulthoom 5Minhal 5Hizam 5Khufaf 5Ward 5Wardan 5Hafs 5Matar 5Ghailan 5Yunus 5Habis 5Habbah 5Musayyab 5Hatib 5Kinanah 5Hazim 5Mudrik 5Miswar 5Yaseer 5Janab 5Sawwar 5Ukashah 5Salm 5Shibl 5Badr 5Thawban 5Urfutah 5Badeel 5Ash`ath 5Sayf 5Sumair 5Jarad 5Abu Sa`eed 5Abu Zayd 5Abu Sufyan 5Ayman 5Abu Abdul Rahman 5Zirar 5Jameel 5Abu Umayyah 5Aqra` 5Sariyah 5Rushaid 5Zufar 5Subaih 5Zubaid 5Suhaim 5Zamzam 5Affan 5Antarah 4Tulaib 4Tulaihah 4Lajlaj 4Ayyub 4Waa’il 4Kurdoos 4Awn 4Aabis 4Rawh 4Abu Aamir 4Imru’ al-Qais 4Khuraim 4Maisarah 4Nabhan 4Hashim 4Salt 4Husain 4Nufai` 4Qatan 4Zumairah 4Abu Uthman 4Abu Ubaidah 4Aflah 4Hujair 4Husail 4Maimun 4Hizyam 4Mandoos 4Rajaa’ 4Hirmas 4Sirmah 4Numailah 4Uhban 4Aneef 4Hisl 4Dinar 4Jabbar 4Muzarris 4Mihsan 4Jaroo 4Jareer 4Abrahah 4Arbad 4Abu Tha`labah 4Hajib 4Ya`eesh 4Abu Musaa 4Junaid 4Abu Khalid 4Hittan 4Mutee` 4Jarwal 4Ilbaa’ 4Khunais 4Fatik 4Subai` 4Hibban 4Sahm 4Abul Aswad 4Asbagh 4Mukhtar 4Ateek 4Mubashir 4Ja`oonah 4Tamam 4Areeb 4Abu Hazim 4Nashirah 3Mina 3Su`air 3Muthanna 3Hanash 3Masrooh 3Suhar 3Abu Mulail 3Siraj 3Abul Mundhir 3Si`r 3Mawhib 3Akhram 3Hunaif 3Mujammi` 3Haneefah 3Ahmad 3Kilab 3Mushir 3Humrah 3Milhan 3Shajarah 3Himas 3Miqsam 3Mulail 3Humran 3Shu`bah 3Zir 3Lahiq 3Shu`aib 3Abu Malik 3Ashhab 3Hamal 3Abu Ma`bad 3Ishaaq 3Abu Qais 3Abu Waaqid 3Mansur 3Abu Hend 3Hashas 3Humaizah 3Kuraib 3Suwaibit 3Mus`ab 3Abu Ma`qal 3Hazm 3Haydah 3Kardam 3Abu Mulaikah 3Niyar 3Jathamah 3Utaibah 3Aqrab 3Khulaid 3Wada`ah 3Budail 3Waraqah 3Ghutaif 3Uyaynah 3Waqqas 3Abu Salamah 3Wabarah 3Jahdam 3Junda` 3Abdul Jabar 3Abul Ja`d 3Abu Abdullah 3Zubab 3Abu Khirash 3Ghaziyyah 3Yasir 3Waathilah 3Isa 3Aqeel 3Azrah 3Furat 3Abu Umamah 3Abul A`war 3Fairuz 3Abu Habeeb 3Murarah 3Zimam 3Ruwaifi` 3Abu Atiyyah 3Nistas 3Qurt 3Abu Azeez 3Jullas 3Sa`b 3Hadeel 3Abu Aws 3Buraidah 3Abu Sabrah 3Abu Bakr 3Abu Zuhair 3Abul Qasim 3Abu Asyad 3Qanan 3Sa`sa`ah 3Sandar 2Farqad 2Zaaidah 2Usaimah 2Fa’id 2Khalaf 2Sumait 2Alas 2Fudhail 2Mujahid 2Khawli 2Mihjan 2Khiyar 2Humayyir 2Utaif 2Mujashi` 2Fath 2Sawadah 2Muhsin 2Ulathah 2Khameesah 2Salimah 2Saleel 2Ziyadah 2Muharib 2Sunain 2Uthaim 2Tahir 2Awwam 2Sayyid 2Surad 2Zam`ah 2Shujaa` 2Uwaim 2Uwaif 2Razeen 2Tarafah 2Zaahir 2Suhaib 2Qutham 2Qasamah 2Subah 2Utarid 2Ribaal 2Qunfuz 2Zumail 2Sila 2Dhuhair 2Mazin 2Kumait 2Ghassan 2Khuza`i 2Shaqeeq 2Kumail 2Ghannam 2Khadeej 2Sawaa’ 2Isam 2Huyay 2Ujair 2Dijajah 2Dithar 2Laith 2Zakariyya 2Lahee`ah 2Abdul Wahid 2Sharyah 2Ayyash 2Duraid 2Urs 2Hurqoos 2Bab 2Awfaa 2Abu Ibrahim 2Juhaim 2Jahdamah 2Abul Azwar 2Bajad 2Jawn 2Abu Fatimah 2Abu Wahb 2Abu Yahya 2Jandal 2Abu Hudhaifah 2Yannaq 2Ya`foor 2Yameen 2Yathribi 2Waasi` 2Waazi` 2Abu Hashim 2Wabar 2Wahwah 2Wadee`ah 2Abu Farwah 2Wabisah 2Hunaidah 2Asla` 2Asfa` 2Yarboo` 2Yareem 2Hulb 2Abu Hathmah 2Ayfa` 2Abu Jubairah 2Abul Harith 2Aghar 2Abu Junaidah 2Abul Hamraa’ 2Abu Humaidhah 2Bagheez 2Jamooh 2Abu Murrah 2Abu Jundab 2Abu Lubabah 2Asmar 2Abu Husaifah 2Abu Kabshah 2A`war 2Jahsh 2Ashraf 2Ashyam 2Abu Thabit 2Asyad 2Aktham 2Abu Tameem 2Azdad 2Abu Hadrad 2Abu Amr 2Abu Ubaid 2Abu Maryam 2Jumanah 2Abu Uqail 2Julaah 2Busrah 2Azbat 2Abul Nu`man 2Wakee` 2Mu`allaa 2Ahwas 2Munba`ith 2Ahaihah 2Mu`awwiz 2Mughaffal 2Akhnas 2Muknif 2Ibn Mas`ud 2Muhalhil 2Hamalah 2Abu Ruhm 2Miqdad 2Makhool 2Mukram 2Basrah 2Ma`roof 2Barza` 2Mahmiyah 2Hawshab 2Mudlij 2Madhkur 2Abu Sinan 2Adham 2Huwairith 2Abu Ruzain 2Abu Salam 2Mu`arridh 2Muzarib 2Hulais 2Marzuq 2Adra` 2Mahdi 2Mahran 2Nahshal 2Hushaim 2Huzafah 2Unaif 2Abul Mu`allaa 2Huzabah 2Abu Ruwaihah 2Hudair 2Hajanna` 2Haalah 2Abu Nujaih 2Ashaj 2Haamah 2Abu Maisarah 2Abu Habbah 2Nazrah 2Nusair 2Mu`ammal 2Hasan 2Minjab 2Manzur 2Muneeb 2Ba`jah 2Abu Shuraih 2Hashraj 2Nuzair 2Hareez 2Abu Maleeh 2Hareesh 2Naa`im 2Nabil 2Aghlab 1Aqram 1Aq`as 1Rashdan 1Awsat 1Abayouh 1Anasah 1Ahwad 1Akal 1Raees 1Buraid 1Ratan 1Burmah 1Burdah 1Zaari` 1Asma` 1Usail 1A`sha 1Rakb 1A`yan 1Ruqad 1A`bad 1A`ras 1Ruwaishid 1Att 1Roomah 1Aftas 1Arkawan 1Asqa` 1Zubaib 1Abjar 1Aabi al-Lahm 1Athal 1Asbaq 1Isaf 1Arma 1Burd 1Azadmard 1Azraq 1Athwab 1Ajda` 1Akhzar 1Zuhrah 1Adam 1Saalif 1Abbaa 1Ahnaf 1Ahzab 1Ahab 1Ajlah 1Ajmad 1Ajam 1Artaban 1Uraiqit 1Amanat 1Ukaidir 1Amad 1Anjashah 1Usaid 1Ukaimah 1Ukainah 1Aktal 1Akbar 1Zukrah 1Akdar 1Zuraib 1Usaikhit 1Asghar 1Asam 1Azeenah 1Udaim 1Asram 1Ashamah 1Usaim 1Usaifi` 1Ashras 1Ashja` 1Aqmar 1Bateen 1Jarhad 1Jurmooz 1Jirwah 1Juray 1Jasr 1Jushaish 1Junaidub 1Khuthaim 1Jahmah 1Jahjaah 1Jaifar 1Hatim 1Junbuzah 1Ja`d 1Ju`shum 1Jabeelah 1Junadih 1Jubaib 1Jabal 1Khawwat 1Jahhaf 1Jamee` 1Jumhan 1Ju`aid 1Ju`aidah 1Ju`ail 1Julaihah 1Jamd 1Hibal 1Hamid 1Hammal 1Humam 1Hamam 1Kharij 1Hazn 1Hamtat 1Humamah 1Hammad 1Hantab 1Humail 1Hunain 1Huwayyasah 1Hadhrami 1Hisn 1Hiyadh 1Harthan 1Khattab 1Khazraj 1Khirreet 1Hamiyah 1Khashram 1Khasafah 1Hajjar 1Huwaitib 1Hadrad 1Hujairah 1Khatal 1Jahdamah 1Jad 1Iyad 1Bistam 1Uwais 1Aysar 1Babawayh 1Eemaa’ 1Bashaar 1Dirham 1Bayaaz 1Dalahmas 1Bustani 1Daghfal 1Dihyah 1Badam 1Baqum 1Ruhail 1Razeem 1Baddaah 1Badrah 1Birh 1Bazeemah 1Buhainah 1Badaa’ 1Bajalah 1Bajr 1Bujaid 1Bahath 1Baheer 1Dulajah 1Dailam 1Khaldah 1Jibarah 1Tharwan 1Thaqaf 1Zuhl 1Thawb 1Jahimah 1Jahil 1Jidar 1Khinnabah 1Judai` 1Juddi 1Jarrah 1Jaban 1Zareeh 1Buhais 1Bahdal 1Dahr 1Buhlool 1Bayrah 1Bukair 1Zar` 1Taw’am 1Tayhan 1Humailah 1Bakkaar 1Buqailah 1Burtaa 1Falatan 1Abu Dhumairah 1Abu Dhubais 1Abul Dhahhak 1Abu Dhayyah 1Abu Tarafah 1Abu Safiyyah 1Abu Su`air 1Abu Sirmah 1Abu Shaibah 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Sufrah 1Abu Takhfah 1Abul Tufail 1Abul Aas 1Abu Dhabian 1Abu Aatikah 1Abu Aaishah 1Abul Abbas 1Abu Dhabiah 1Abu Taweel 1Abu Turaif 1Abu Tulaiq 1Abu Talhah 1Abu Taibah 1Abu Shaikh 1Abu Shahm 1Abu Saroo`ah 1Abu Zaynab 1Abu Sa`d 1Abu Su`ad 1Abu Sulalah 1Abu Zam`ah 1Abu Za`nah 1Abu Qatadah 1Abu Quhafah 1Abu Qudamah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Abu Sulait 1Abu Salmaa 1Abu Shirak 1Abu Shajarah 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abul Shamoos 1Abu Shaddad 1Abu Sayyarah 1Abul Sanabil 1Abu Sood 1Abu Sandar 1Abu Shah 1Abu Ubadah 1Abu Khairah 1Abu Khuzamah 1Abu Khuzaimah 1Abu Khallad 1Abu Khulaidah 1Abu Jameelah 1Abu Khidash 1Abu Hannah 1Abul Hakam 1Abu Hakeem 1Abu Humaid 1Abu Kharijah 1Abu Hayyah 1Abu Jandal 1Abu Jahm 1Abu Ihab 1Abu Anaas 1Abu Anas 1Abu Iyas 1Abu Awfaa 1Abul Ash`ath 1Abu Hatib 1Abu Juhaim 1Abu Juhaimah 1Abu Hatim 1Abu Hadhir 1Abu Hammad 1Abu Hafsah 1Abul Dunya 1Abu Dhar 1Abu Ruhaimah 1Abu Rajaa’ 1Abu Rifaa`ah 1Abu Raashid 1Abu Raafi` 1Abul Dahdaah 1Abu Dawood 1Abu Dujanah 1Abul Dardaa’ 1Abu Durrah 1Abul Radaad 1Abu Rawh 1Abul Husain 1Abu Hubaish 1Abu Hassaan 1Abu Hafs 1Abu Husain 1Abul Zubair 1Abu Raihanah 1Abu Rimthah 1Abul Room 1Abu Roomi 1Abu al-Rawaa 1Abul Feel 1Abu Fadhalah 1Abu Wadee`ah 1Abu Wadaa`ah 1Abul Ward 1Abul Wasl 1Abul Waqqas 1Abu Wahwah 1Abu Waa’ilah 1Abu Hurairah 1Abu Hubairah 1Abu Hilal 1Abu Hindiyyah 1Abul Haitham 1Abu Yazeed 1Abul Yusr 1Ibn Khalid 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibnul Dahdaah 1Ibn Rab`ah 1Ibn Ziml 1Ibn Abi Hamamah 1Ibn Hadeedah 1Abul Yaqdhan 1Ibn al-Adra` 1Ibn al-Bujair 1Ibn Jameel 1Abu Haani’ 1Abu Nuhaik 1Ibn Abi Marhab 1Ibn Marba` 1Ibn Mas`adah 1Ibn al-Muntafaq 1Ibn Nasikh 1Ibn Laylaa 1Ibnul Lutabiyyah 1Ibn Afeef 1Ibn Assaal 1Ibn Ghannam 1Ibn Fushum 1Ibnul Qishb 1Abu Manfa`ah 1Abu Minqa`ah 1Abu Naa’ilah 1Abu Maimoon 1Abu Nabqah 1Abu Nadheer 1Abu Namlah 1Abul Muhallab 1Abu Muwaihibah 1Abu Muneeb 1Abu Mansoor 1Abu Mandhoor 1Abul Minhal 1Ibn Sabrah 1Ibn Sandar 1Abu Utaiq 1Abu Attab 1Abu al-Aryaan 1Abu Arfajah 1Abu Udhrah 1Abu Abs 1Abul Muntafiq 1Abu Ma`n 1Abu Ma`mar 1Abu Mukram 1Abu Mugheeth 1Abu Muk`it 1Abu Azzah 1Abu Uraidh 1Abu Firas 1Abu Anbah 1Abu Fusailah 1Abu Furai`ah 1Abu Fukaihah 1Abul Ghadiyah 1Abu Umar 1Abu Aseeb 1Abu Uqbah 1Abu Ali 1Abu Aqrab 1Abu Mu`tib 1Abu Muslim 1Abu Kabeer 1Abu Kahil 1Abu Kilab 1Abu Katheer 1Abu Laas 1Abul Qamraa’ 1Ibn Abs 1Ibnul Shayyab 1Ibn Sailan 1Ibn Shaybah 1Ibn Abi Shaikh 1Ibn Aa’ish 1Abu Lubaibah 1Abul Mubtadhil 1Abu Marthad 1Abu Makhshi 1Abu Marhab 1Abu Marwan 1Abu Mas`ud 1Abul Mukhariq 1Abu Mahdhoorah 1Abul Mujbir 1Abu Mujeebah 1Abu Mihjan 1Abu Muhammad 1Abu Ayyub 1Abu Ayman 1Iqal 1Qabus 1Uqaib 1Aqrabah 1Aqeem 1Fahd 1Ibn Uds 1Ghawrath 1Ghudhaif 1Fadfad 1Fur`an 1Fizr 1Akkaf 1Ulbah 1Uss 1As`as 1Atban 1Uthamah 1Ujail 1Arzab 1Arram 1Allaq 1Alasah 1Usaim 1Irbaz 1Gharqadah 1Ghazaal 1Labeebah 1Kahmas 1Luhaib 1Qaidhi 1Kadan 1Lahib 1Muhallim 1Murran 1Madh`ur 1Mirba` 1Mubarak 1Majja`ah 1Quhaif 1Qarqarah 1Antar 1Anbarah 1Awdh 1Awsajah 1Ayyadh 1Anbas 1Ameerah 1Qareeb 1Qusamah 1Qamdaa’ 1Anan 1Ajlan 1Addas 1Sudaiq 1Sadaqah 1Shaafi` 1Shabramah 1Shadeed 1Sukhair 1Subaihah 1Zau’ 1Zimad 1Saa’ib 1Saamit 1Subairah 1Shareeq 1Shakal 1Sa`fah 1Sanbar 1Sa`yah 1Sahban 1Sarrar 1Samt 1Suwaibiq 1Shamir 1Shammas 1Shuwaifi` 1Shaiman 1Zirs 1Zurais 1Abdu Rabbih 1Abdul Majeed 1Abdu Rab 1Abdul A`laa 1Ubbad 1Abdul Quddus 1Abdul Qayyum 1Abdul Samad 1Abs 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Abdul Kareem 1Aa’ish 1Tulaiq 1Tareefah 1Tu`mah 1Tareef 1Salsaal 1Sahban 1Tarood 1Tuhail 1Aazib 1Aaridh 1Aaqil 1Tuhailah 1Marrar 1Mukhawwal 1Abu Idris 1Abu Ahmad 1Abul Akhnas 1Abu Arta’ah 1Abu Udhainah 1Abu Akhzam 1Abu Abeei 1Yusair 1Abul Jamal 1Ya`mar 1Yamaan 1Abu Aminah 1Abul Azhar 1Abu Arwaa 1Wazim 1Haiban 1Wahshi 1Waseem 1Wazar 1Wuhaib 1Wahban 1Abu Asmaa’ 1Abu Israeel 1Yahmoom 1Yahmad 1Abu Ja`far 1Abu Jaraa 1Abu Baseer 1Abu Basrah 1Abu Bakrah 1Abu Tihya 1Abu Bahiah 1Abu Basheer 1Abul Basheer 1Abul Bujair 1Abul Baraad 1Abu Burzah 1Abu Bishr 1Abul Bashar 1Abu Tamam 1Abu Tameemah 1Abu Juhaifah 1Abul Jad`aa’ 1Abu Jarwal 1Abul Jarrah 1Abu Jareer 1Abu Jahsh 1Abu Jariyah 1Abu Tharwan 1Abu Jabir 1Abu Thawr 1Abu Jubair 1Wa`wa`ah 1Wa`lah 1Munabbih 1Manboodh 1Mu`ayyah 1Mughallis 1Mi`dhad 1Maleeh 1Makeeth 1Muhair 1Muhallab 1Muhannad 1Mufazzal 1Mafrooq 1Misma` 1Musawwar 1Musri` 1Mazeedah 1Mistah 1Mukhbir 1Mukhashin 1Mareer 1Marzuban 1Mut`im 1Mutahhar 1Mutair 1Mu`tamir 1Munaizir 1Munkadir 1Nooh 1Nawwas 1Nuwairah 1Namir 1Namlah 1Nahar 1Hazhaaz 1Wafrah 1Haddaj 1Haddar 1Hormuz 1Namat 1Nadheer 1Najaf 1Najd 1Najeeb 1Najeeh 1Muntashir 1Nubaih 1Namiyah 1Na`amah 1Nabighah 1Naajid 1Nabtal 1Sabiq 1