All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Zayd 84Khalid 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Aws 63Ubaid 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Bishr 42Ubaidullah 42Mu`awiyah 42Ziyad 41Aswad 41Uqbah 40Uthman 40Utbah 39Sahl 39Husain 39Abbad 39Suwaid 38Sufyan 38Adi 38Basheer 37Mas`ud 37Jabir 36Umarah 36Hakam 34Tha`labah 32Muslim 31Naafi` 31Anas 30Alqamah 30Ma`bad 30Mu`adh 29Talhah 29Saa’ib 29Munzir 29Hanzalah 28Umar 28Wahb 28Rifaa`ah 28Zuhair 28Tameem 26Nu`aim 25Awf 25Urwah 25Iyaz 25Iyas 25Yasaar 24Safwan 24Sinan 23Saalim 23Harithah 23Hisham 23Aasim 23Salma 22Asyad 21Jundub 21Hilal 21Sulaim 21Farwah 20Waleed 20Umayyah 20Hajjaj 20Ibrahim 20Sakhr 20Rabee` 19Murrah 19Asma’ 19Katheer 19Ma`mar 18Shareek 18Haani’ 18Ali 17Atiyyah 17Umairah 17Marthad 17Yahya 17Jabalah 16Asad 16Harmalah 16Imran 16Tariq 16Zahhak 16Qabeesah 16Qatadah 16Kharijah 15Hassaan 15Abbas 15Huraith 15Ubaidah 15Sulaiman 15Khuzaimah 15Sharhabeel 15Ubadah 15Kulaib 15Shaddad 15Suhail 14Ya`laa 14Mirdas 13Tufail 13Saleet 13Shuraih 13Humaid 13Hakeem 13Zamrah 13Alaa’ 13Aslam 13Qudamah 13Ammar 13Ismah 13Saalih 13Hamzah 12Ma`qil 12Abdul Malik 12Ataa’ 12Shihab 12Ubai 12Usamah 12Mugheerah 12Jubair 12Hayyan 12Aa’iz 12As`ad 11Busr 11Nawfal 11Bilal 11Hujr 11Zurarah 11Samurah 11Saifi 11Sawad 11Khabbab 11Jabr 10Hammam 10Junadah 10Muhriz 10Shaiban 10Bakr 10Sharaheel 10Qasim 10Ja`far 10Laqeet 10Haitham 10Abdul Azeez 10Rabaah 10Khallad 10Hawzah 10Bujair 9Rib`i 9Zuaib 9Abd 9Ismaeel 9Jahm 9Qurrah 9Abaan 9Azhar 9Ma`n 9Nasr 9Simak 9Zakwan 8Ja`dah 8Khuwailid 8Jaz’ 8Waqid 8Ahmar 8Sabrah 8Anees 8Hubab 8Thumamah 8Khirash 8Maslamah 8Arqam 8Talq 8Baraa’ 8Salaamah 8Zur`ah 8Usair 8Shabeeb 8Muhajir 8Zubair 7Mutarrif 7Jariyah 7Sayyar 7Arfajah 7Ya`qoob 7Afeef 7Jamrah 7Khidash 7Fadhalah 7Numair 7Ma`d 7Huzaifah 7Munqiz 7Abdah 7Rashid 7Naheek 7Khaleefah 6Thawr 6Ikrimah 6Attab 6Abu Burdah 6Firas 6Mu`attib 6Shaibah 6Hend 6Artaat 6Abu Laylaa 6Ghalib 6Ghunaim 6Kharashah 6Musa 6Hawt 6Marwan 6Uwaimir 6Hubaish 6Saa`idah 6Abiaz 6Salman 6Musafi` 6Masrooq 6Mahmud 6Fakih 6Muttalib 6Hubairah 6Qutbah 6Harim 6Abdul Hameed 6Khubaib 6Dawood 6Nabeeh 6Mugheeth 6Labeed 6Yusuf 6Riaab 6Najiyah 6Hizam 5Affan 5Abu Umayyah 5Harb 5Wardan 5Janab 5Ward 5Habbah 5Hur 5Nazr 5Kulthoom 5Yaseer 5Habis 5Jameel 5Ghailan 5Hatib 5Hazim 5Yunus 5Fudhalah 5Fazl 5Ayman 5Badeel 5Shibl 5Hafs 5Matar 5Sayf 5Badr 5Zufar 5Khufaf 5Zubaid 5Ash`ath 5Ma`dan 5Abu Sa`eed 5Abu Sufyan 5Miswar 5Aqra` 5Hazzal 5Zamzam 5Subaih 5Zirar 5Rushaid 5Abu Zayd 5Kinanah 5Musayyab 5Abu Abdul Rahman 5Sawwar 5Maa`iz 5Mudrik 5Salm 5Anbasah 5Sumair 5Jarad 5Ukashah 5Minhal 5Haram 5Habbar 5Mustawrid 5Thawban 5Qa`qaa` 5Suhaim 5Sariyah 5Urfutah 5Muzarris 4Hujair 4Mubashir 4Abu Uthman 4Subai` 4Abu Ubaidah 4Aflah 4Awn 4Hibban 4Abrahah 4Hittan 4Mihsan 4Asbagh 4Arbad 4Sahm 4Imru’ al-Qais 4Mutee` 4Abu Musaa 4Mukhtar 4Numailah 4Khuraim 4Waa’il 4Qatan 4Uhban 4Areeb 4Ja`oonah 4Jabbar 4Kurdoos 4Tamam 4Ateek 4Abu Tha`labah 4Abu Aamir 4Dinar 4Nabhan 4Ilbaa’ 4Hisl 4Mandoos 4Maisarah 4Maimun 4Abu Hazim 4Hashim 4Khunais 4Husain 4Abu Khalid 4Husail 4Fatik 4Nufai` 4Hajib 4Abul Aswad 4Aneef 4Sirmah 4Ya`eesh 4Salt 4Rawh 4Zumairah 4Hirmas 4Antarah 4Rajaa’ 4Ayyub 4Jarwal 4Jaroo 4Jareer 4Lajlaj 4Aabis 4Tulaihah 4Hizyam 4Junaid 4Tulaib 4Niyar 3Miqsam 3Himas 3Mus`ab 3Mushir 3Lahiq 3Mulail 3Humran 3Humaizah 3Masrooh 3Muthanna 3Hanash 3Hunaif 3Haneefah 3Mujammi` 3Humrah 3Milhan 3Mina 3Hashas 3Mawhib 3Nashirah 3Qurt 3Mansur 3Kilab 3Hazm 3Hamal 3Kardam 3Haydah 3Kuraib 3Nistas 3Abu Asyad 3Shu`bah 3Zir 3Utaibah 3Zubab 3Abu Abdullah 3Abdul Jabar 3Abu Malik 3Shu`aib 3Abu Qais 3Azrah 3Aqeel 3Aqrab 3Jathamah 3Abu Khirash 3Suwaibit 3Abu Habeeb 3Ashhab 3Khulaid 3Shajarah 3Abu Ma`bad 3Abul Mundhir 3Abu Mulail 3Abu Mulaikah 3Suhar 3Ruwaifi` 3Abu Azeez 3Abu Atiyyah 3Zimam 3Sa`b 3Abul Qasim 3Abu Salamah 3Budail 3Abu Ma`qal 3Abu Sabrah 3Buraidah 3Sa`sa`ah 3Abu Zuhair 3Murarah 3Jahdam 3Isa 3Furat 3Waathilah 3Abul Ja`d 3Si`r 3Junda` 3Abu Hend 3Ahmad 3Ghaziyyah 3Yasir 3Su`air 3Uyaynah 3Abu Umamah 3Ghutaif 3Fairuz 3Wabarah 3Abu Aws 3Siraj 3Abu Waaqid 3Abul A`war 3Qanan 3Hadeel 3Ishaaq 3Waqqas 3Akhram 3Wada`ah 3Waraqah 3Abu Bakr 3Jullas 3Surad 2Zam`ah 2Zumail 2Mujashi` 2Sayyid 2Sharyah 2Muhsin 2Sawaa’ 2Mihjan 2Muharib 2Sawadah 2Sumait 2Zaaidah 2Subah 2Sunain 2Mujahid 2Zakariyya 2Saleel 2Ziyadah 2Humayyir 2Salimah 2Shaqeeq 2Sandar 2Shujaa` 2Lahee`ah 2Qutham 2Fath 2Fudhail 2Farqad 2Utarid 2Utaif 2Khameesah 2Ulathah 2Khawli 2Khiyar 2Fa’id 2Khadeej 2Ayyash 2Uwaim 2Uwaif 2Awwam 2Qasamah 2Khuza`i 2Ghannam 2Huyay 2Ghassan 2Alas 2Usaimah 2Tahir 2Razeen 2Dhuhair 2Dijajah 2Tarafah 2Zaahir 2Ribaal 2Kumail 2Kumait 2Sila 2Qunfuz 2Dithar 2Uthaim 2Isam 2Urs 2Khalaf 2Ujair 2Mazin 2Laith 2Abdul Wahid 2Duraid 2Suhaib 2Hurqoos 2Ya`foor 2Abu Fatimah 2Jandal 2Yannaq 2Jawn 2Awfaa 2Abu Ibrahim 2Abu Wahb 2Abu Yahya 2Abu Thabit 2Asyad 2Abu Amr 2Abu Tameem 2Azdad 2Ayfa` 2Abu Jubairah 2Bab 2Juhaim 2Wabisah 2Hunaidah 2Hulb 2Waazi` 2Abu Hashim 2Wabar 2Waasi` 2Abu Ruzain 2Yareem 2Asfa` 2Abul Azwar 2Jahdamah 2Yameen 2Yathribi 2Yarboo` 2Asla` 2Busrah 2Azbat 2Abu Ubaid 2Aktham 2Abu Hadrad 2Abu Maryam 2Bagheez 2Abul Hamraa’ 2Abu Humaidhah 2Abu Hudhaifah 2Abul Mu`allaa 2Ba`jah 2Abu Ruhm 2Basrah 2Abu Maleeh 2Abu Ruwaihah 2Abu Hathmah 2Abu Habbah 2Abu Murrah 2Asmar 2Ashraf 2Jamooh 2Aghar 2Jumanah 2Ashyam 2Julaah 2Abu Uqail 2Abul Harith 2Abu Junaidah 2Abu Husaifah 2Abu Lubabah 2Abu Kabshah 2Jahsh 2Abu Jundab 2A`war 2Wahwah 2Bajad 2Muknif 2Ibn Mas`ud 2Makhool 2Munba`ith 2Ahwas 2Ahaihah 2Mu`allaa 2Mukram 2Miqdad 2Muneeb 2Abu Shuraih 2Manzur 2Mahdi 2Abu Farwah 2Muhalhil 2Hamalah 2Mu`awwiz 2Mughaffal 2Mahmiyah 2Barza` 2Hawshab 2Mudlij 2Madhkur 2Abu Sinan 2Adham 2Huwairith 2Abu Salam 2Mu`arridh 2Ma`roof 2Akhnas 2Hulais 2Muzarib 2Marzuq 2Adra` 2Minjab 2Mahran 2Hajanna` 2Nazrah 2Abu Maisarah 2Hareez 2Nuzair 2Nusair 2Huzabah 2Nahshal 2Unaif 2Hushaim 2Huzafah 2Hudair 2Haamah 2Haalah 2Hasan 2Wakee` 2Abul Nu`man 2Wadee`ah 2Mu`ammal 2Naa`im 2Hashraj 2Hareesh 2Abu Nujaih 2Ashaj 2Nabil 2Akal 1Awsat 1Ratan 1Aqram 1Aq`as 1Ahwad 1Abayouh 1Burmah 1A`bad 1Buraid 1A`sha 1A`ras 1Zaari` 1Att 1Usail 1Roomah 1Rakb 1A`yan 1Anasah 1Aftas 1Rashdan 1Burdah 1Ruqad 1Asma` 1Raees 1Ruwaishid 1Aghlab 1Arma 1Asqa` 1Zubaib 1Abjar 1Aabi al-Lahm 1Athal 1Asbaq 1Isaf 1Arkawan 1Burd 1Azadmard 1Azraq 1Athwab 1Ajda` 1Akhzar 1Zuhrah 1Adam 1Saalif 1Abbaa 1Ahnaf 1Ahzab 1Ahab 1Ajlah 1Ajmad 1Ajam 1Artaban 1Uraiqit 1Amad 1Ukaidir 1Amanat 1Anjashah 1Usaid 1Ukaimah 1Ukainah 1Aktal 1Akbar 1Zukrah 1Akdar 1Usaim 1Usaikhit 1Asghar 1Asam 1Azeenah 1Udaim 1Asram 1Ashamah 1Usaifi` 1Zuraib 1Ashras 1Ashja` 1Aqmar 1Bateen 1Jurmooz 1Jarhad 1Jirwah 1Juray 1Jasr 1Jushaish 1Junaidub 1Khuthaim 1Jahmah 1Jahjaah 1Jaifar 1Hatim 1Junbuzah 1Ja`d 1Ju`shum 1Jabeelah 1Junadih 1Jubaib 1Jabal 1Khawwat 1Jahhaf 1Jamee` 1Jumhan 1Ju`aid 1Ju`aidah 1Ju`ail 1Julaihah 1Jamd 1Hibal 1Hamid 1Hammal 1Humam 1Hamam 1Kharij 1Hazn 1Hamtat 1Humamah 1Hammad 1Hantab 1Humail 1Hunain 1Huwayyasah 1Hadhrami 1Hisn 1Hiyadh 1Harthan 1Khattab 1Khazraj 1Khirreet 1Hamiyah 1Khashram 1Khatal 1Huwaitib 1Hajjar 1Hadrad 1Hujairah 1Khasafah 1Jahdamah 1Jad 1Uwais 1Bistam 1Iyad 1Aysar 1Babawayh 1Eemaa’ 1Bashaar 1Dihyah 1Bayaaz 1Dalahmas 1Bustani 1Daghfal 1Dirham 1Badam 1Baqum 1Ruhail 1Razeem 1Baddaah 1Badrah 1Birh 1Bazeemah 1Buhainah 1Badaa’ 1Bajalah 1Bajr 1Bujaid 1Bahath 1Baheer 1Dulajah 1Dailam 1Khaldah 1Jibarah 1Tharwan 1Thaqaf 1Zuhl 1Thawb 1Jahimah 1Jahil 1Jidar 1Khinnabah 1Judai` 1Juddi 1Jarrah 1Jaban 1Zareeh 1Buhlool 1Bahdal 1Dahr 1Buhais 1Bayrah 1Bukair 1Zar` 1Taw’am 1Tayhan 1Humailah 1Bakkaar 1Buqailah 1Burtaa 1Falatan 1Abul Dhahhak 1Abu Dhumairah 1Abu Dhubais 1Abu Dhayyah 1Abu Tarafah 1Abu Safiyyah 1Abu Su`air 1Abu Sirmah 1Abu Shaibah 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Sufrah 1Abu Takhfah 1Abul Tufail 1Abul Aas 1Abu Dhabiah 1Abu Aatikah 1Abu Aaishah 1Abul Abbas 1Abu Dhabian 1Abu Taweel 1Abu Turaif 1Abu Tulaiq 1Abu Talhah 1Abu Taibah 1Abu Shaikh 1Abul Shamoos 1Abu Saroo`ah 1Abu Zaynab 1Abu Sa`d 1Abu Su`ad 1Abu Sulalah 1Abu Zam`ah 1Abu Za`nah 1Abu Quhafah 1Abu Qudamah 1Abu Qatadah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Abu Sulait 1Abu Salmaa 1Abu Shirak 1Abu Shajarah 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abu Shahm 1Abu Shaddad 1Abu Sayyarah 1Abul Sanabil 1Abu Sandar 1Abu Sood 1Abu Shah 1Abu Ubadah 1Abu Khairah 1Abu Khuzamah 1Abu Khuzaimah 1Abu Khallad 1Abu Khulaidah 1Abu Jameelah 1Abu Khidash 1Abu Hannah 1Abul Hakam 1Abu Hakeem 1Abu Humaid 1Abu Kharijah 1Abu Hayyah 1Abu Jandal 1Abu Jahm 1Abu Ihab 1Abu Anaas 1Abu Anas 1Abu Iyas 1Abu Awfaa 1Abul Ash`ath 1Abu Hatib 1Abu Juhaim 1Abu Juhaimah 1Abu Hatim 1Abu Hadhir 1Abu Hammad 1Abu Husain 1Abul Dunya 1Abu Dhar 1Abu Ruhaimah 1Abu Rajaa’ 1Abul Radaad 1Abu Raashid 1Abu Raafi` 1Abu Dawood 1Abu Dujanah 1Abul Dahdaah 1Abul Dardaa’ 1Abu Durrah 1Abu Rifaa`ah 1Abu Rawh 1Abul Husain 1Abu Hubaish 1Abu Hassaan 1Abu Hafsah 1Abu Hafs 1Abu Raihanah 1Abul Zubair 1Abu Rimthah 1Abul Room 1Abu Roomi 1Abu al-Rawaa 1Abul Feel 1Abu Fadhalah 1Abu Wadee`ah 1Abu Wadaa`ah 1Abul Ward 1Abul Wasl 1Abul Waqqas 1Abu Wahwah 1Abu Waa’ilah 1Abu Hurairah 1Abu Hubairah 1Abu Hilal 1Abu Hindiyyah 1Abul Haitham 1Abu Yazeed 1Abul Yusr 1Ibn Khalid 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibnul Dahdaah 1Ibn Rab`ah 1Ibn Ziml 1Ibn Abi Hamamah 1Ibn Hadeedah 1Abul Yaqdhan 1Ibn al-Adra` 1Ibn al-Bujair 1Ibn Jameel 1Abu Haani’ 1Abu Nuhaik 1Ibn Abi Marhab 1Ibn Marba` 1Ibn Mas`adah 1Ibn al-Muntafaq 1Ibn Nasikh 1Ibn Laylaa 1Ibnul Lutabiyyah 1Ibn Afeef 1Ibn Assaal 1Ibn Ghannam 1Ibn Fushum 1Ibnul Qishb 1Abu Manfa`ah 1Abu Minqa`ah 1Abu Naa’ilah 1Abu Maimoon 1Abu Nabqah 1Abu Nadheer 1Abu Namlah 1Abul Muhallab 1Abu Muwaihibah 1Abu Muneeb 1Abu Mansoor 1Abu Mandhoor 1Abul Minhal 1Ibn Sabrah 1Ibn Sandar 1Abu Utaiq 1Abu Attab 1Abu al-Aryaan 1Abu Arfajah 1Abu Udhrah 1Abu Abs 1Abul Muntafiq 1Abu Ma`n 1Abu Ma`mar 1Abu Mukram 1Abu Mugheeth 1Abu Muk`it 1Abu Azzah 1Abu Uraidh 1Abu Firas 1Abu Anbah 1Abu Fusailah 1Abu Furai`ah 1Abu Fukaihah 1Abul Ghadiyah 1Abu Umar 1Abu Aseeb 1Abu Uqbah 1Abu Ali 1Abu Aqrab 1Abu Mu`tib 1Abu Muslim 1Abu Kabeer 1Abu Kahil 1Abu Kilab 1Abu Katheer 1Abu Laas 1Abul Qamraa’ 1Ibn Abs 1Ibnul Shayyab 1Ibn Sailan 1Ibn Shaybah 1Ibn Abi Shaikh 1Ibn Aa’ish 1Abu Lubaibah 1Abul Mubtadhil 1Abu Marthad 1Abu Makhshi 1Abu Marhab 1Abu Marwan 1Abu Mas`ud 1Abul Mukhariq 1Abu Mahdhoorah 1Abul Mujbir 1Abu Mujeebah 1Abu Mihjan 1Abu Muhammad 1Abu Ayyub 1Abu Ayman 1Iqal 1Qabus 1Uqaib 1Aqrabah 1Aqeem 1Fahd 1Ibn Uds 1Ghawrath 1Ghudhaif 1Fadfad 1Fur`an 1Fizr 1Akkaf 1Ulbah 1Uss 1As`as 1Atban 1Uthamah 1Ujail 1Arzab 1Arram 1Allaq 1Alasah 1Usaim 1Irbaz 1Gharqadah 1Ghazaal 1Labeebah 1Kahmas 1Luhaib 1Qaidhi 1Kadan 1Lahib 1Muhallim 1Murran 1Madh`ur 1Mirba` 1Mubarak 1Majja`ah 1Quhaif 1Qarqarah 1Antar 1Anbarah 1Awdh 1Awsajah 1Ayyadh 1Anbas 1Ameerah 1Qareeb 1Qusamah 1Qamdaa’ 1Anan 1Ajlan 1Addas 1Sudaiq 1Sadaqah 1Shaafi` 1Shabramah 1Shadeed 1Sukhair 1Subaihah 1Zau’ 1Zimad 1Saa’ib 1Saamit 1Subairah 1Shareeq 1Shakal 1Sa`fah 1Sanbar 1Sa`yah 1Sahban 1Sarrar 1Samt 1Suwaibiq 1Shamir 1Shammas 1Shuwaifi` 1Shaiman 1Zirs 1Zurais 1Abdu Rabbih 1Abdul Majeed 1Abdu Rab 1Abdul A`laa 1Ubbad 1Abdul Quddus 1Abdul Qayyum 1Abdul Samad 1Abs 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Abdul Kareem 1Aa’ish 1Tulaiq 1Tareefah 1Tu`mah 1Tareef 1Salsaal 1Sahban 1Tarood 1Tuhail 1Aaridh 1Aazib 1Aaqil 1Tuhailah 1Marrar 1Mukhawwal 1Abul Akhnas 1Abu Ahmad 1Abu Idris 1Abu Arta’ah 1Abu Udhainah 1Abu Akhzam 1Abu Abeei 1Yusair 1Abul Jamal 1Ya`mar 1Yamaan 1Abu Aminah 1Abul Azhar 1Abu Arwaa 1Wazim 1Haiban 1Wahshi 1Waseem 1Wazar 1Wuhaib 1Wahban 1Abu Asmaa’ 1Abu Israeel 1Yahmoom 1Yahmad 1Abu Ja`far 1Abu Jaraa 1Abu Basrah 1Abu Baseer 1Abu Bakrah 1Abu Tihya 1Abu Bahiah 1Abu Basheer 1Abul Basheer 1Abul Bujair 1Abul Baraad 1Abu Burzah 1Abu Bishr 1Abul Bashar 1Abu Tamam 1Abu Tameemah 1Abu Juhaifah 1Abul Jad`aa’ 1Abu Jarwal 1Abul Jarrah 1Abu Jareer 1Abu Jahsh 1Abu Jariyah 1Abu Tharwan 1Abu Thawr 1Abu Jabir 1Abu Jubair 1Wa`wa`ah 1Wa`lah 1Munabbih 1Manboodh 1Mu`ayyah 1Mughallis 1Mi`dhad 1Maleeh 1Makeeth 1Muhair 1Muhallab 1Muhannad 1Mufazzal 1Mafrooq 1Misma` 1Musawwar 1Musri` 1Mareer 1Mistah 1Mukhbir 1Mukhashin 1Mazeedah 1Marzuban 1Mut`im 1Mutahhar 1Mutair 1Mu`tamir 1Munaizir 1Munkadir 1Nawwas 1Nooh 1Nuwairah 1Namir 1Namlah 1Nahar 1Hazhaaz 1Wafrah 1Haddaj 1Haddar 1Hormuz 1Namat 1Nadheer 1Najaf 1Nubaih 1Najeeb 1Najeeh 1Muntashir 1Najd 1Namiyah 1Na`amah 1Nabighah 1Naajid 1Nabtal 1Sabiq 1